Traffic Analysis for 590 --HNU-CerNet-YiYang

System: HNU-CerNet-YiYang in
Maintainer:
Description: ge-9/2/8.0 link-yiyang-chengshixueyuan-C33
ifType: propVirtual (53)
ifName: ge-9/2/8.0
Max Speed: 125.0 MBytes/s
Ip: 210.43.111.29 ()

最后统计更新时间: 2017 年 十 月 23 日 ,星期一 , 19:17,
'HNU-JiaoYuWangChuKou-MX960-RE0' 已运行了: 330 days, 11:25:56.

每日 图表 (5 分钟 平均\)

day
最大 平均 当前
流入: 904.0 b/秒 (0.0%) 24.0 b/秒 (0.0%) 32.0 b/秒 (0.0%)
流出: 24.0 b/秒 (0.0%) 24.0 b/秒 (0.0%) 24.0 b/秒 (0.0%)

每周 图表 (30 分钟 平均\)

week
最大 平均 当前
流入: 264.0 b/秒 (0.0%) 16.0 b/秒 (0.0%) 8.0 b/秒 (0.0%)
流出: 2264.0 b/秒 (0.0%) 184.0 b/秒 (0.0%) 24.0 b/秒 (0.0%)

每月 图表 (2 小时 平均\)

month
最大 平均 当前
流入: 9272.0 b/秒 (0.0%) 312.0 b/秒 (0.0%) 24.0 b/秒 (0.0%)
流出: 3336.0 b/秒 (0.0%) 472.0 b/秒 (0.0%) 24.0 b/秒 (0.0%)

每年 图表 (1 天 平均\)

year
最大 平均 当前
流入: 100.1 kb/秒 (0.0%) 16.6 kb/秒 (0.0%) 16.0 b/秒 (0.0%)
流出: 123.8 kb/秒 (0.0%) 3960.0 b/秒 (0.0%) 24.0 b/秒 (0.0%)
绿色 ### 每秒流入量 (单位 Bits )
蓝色 ### 每秒流出量 (单位 Bits )