Traffic Analysis for 590 --HNU-CerNet-YiYang

System: HNU-CerNet-YiYang in
Maintainer:
Description: ge-9/2/8.0 link-yiyang-chengshixueyuan-C33
ifType: propVirtual (53)
ifName: ge-9/2/8.0
Max Speed: 125.0 MBytes/s
Ip: 210.43.111.29 ()

最后统计更新时间: 2017 年 六 月 28 日 ,星期三 , 18:37,
'HNU-JiaoYuWangChuKou-MX960-RE0' 已运行了: 213 days, 10:45:15.

每日 图表 (5 分钟 平均\)

day
最大 平均 当前
流入: 341.7 kb/秒 (0.0%) 10.9 kb/秒 (0.0%) 6424.0 b/秒 (0.0%)
流出: 37.1 kb/秒 (0.0%) 3136.0 b/秒 (0.0%) 2392.0 b/秒 (0.0%)

每周 图表 (30 分钟 平均\)

week
最大 平均 当前
流入: 213.0 kb/秒 (0.0%) 9048.0 b/秒 (0.0%) 6344.0 b/秒 (0.0%)
流出: 53.2 kb/秒 (0.0%) 3000.0 b/秒 (0.0%) 2688.0 b/秒 (0.0%)

每月 图表 (2 小时 平均\)

month
最大 平均 当前
流入: 639.4 kb/秒 (0.1%) 17.8 kb/秒 (0.0%) 6608.0 b/秒 (0.0%)
流出: 70.7 kb/秒 (0.0%) 3832.0 b/秒 (0.0%) 2592.0 b/秒 (0.0%)

每年 图表 (1 天 平均\)

year
最大 平均 当前
流入: 100.2 kb/秒 (0.0%) 16.4 kb/秒 (0.0%) 12.5 kb/秒 (0.0%)
流出: 123.8 kb/秒 (0.0%) 7464.0 b/秒 (0.0%) 3320.0 b/秒 (0.0%)
绿色 ### 每秒流入量 (单位 Bits )
蓝色 ### 每秒流出量 (单位 Bits )