Traffic Analysis for 590 --HNU-CerNet-YiYang

System: HNU-CerNet-YiYang in
Maintainer:
Description: ge-9/2/8.0 link-yiyang-chengshixueyuan-C33
ifType: propVirtual (53)
ifName: ge-9/2/8.0
Max Speed: 125.0 MBytes/s
Ip: 210.43.111.29 ()

最后统计更新时间: 2017 年 八 月 24 日 ,星期四 , 5:17,
'HNU-JiaoYuWangChuKou-MX960-RE0' 已运行了: 269 days, 21:23:38.

每日 图表 (5 分钟 平均\)

day
最大 平均 当前
流入: 183.3 kb/秒 (0.0%) 10.9 kb/秒 (0.0%) 6800.0 b/秒 (0.0%)
流出: 14.3 kb/秒 (0.0%) 3000.0 b/秒 (0.0%) 2384.0 b/秒 (0.0%)

每周 图表 (30 分钟 平均\)

week
最大 平均 当前
流入: 500.4 kb/秒 (0.1%) 11.8 kb/秒 (0.0%) 6112.0 b/秒 (0.0%)
流出: 29.9 kb/秒 (0.0%) 2976.0 b/秒 (0.0%) 2544.0 b/秒 (0.0%)

每月 图表 (2 小时 平均\)

month
最大 平均 当前
流入: 397.8 kb/秒 (0.0%) 10.8 kb/秒 (0.0%) 14.6 kb/秒 (0.0%)
流出: 21.7 kb/秒 (0.0%) 2664.0 b/秒 (0.0%) 3056.0 b/秒 (0.0%)

每年 图表 (1 天 平均\)

year
最大 平均 当前
流入: 100.1 kb/秒 (0.0%) 17.0 kb/秒 (0.0%) 12.9 kb/秒 (0.0%)
流出: 123.8 kb/秒 (0.0%) 5320.0 b/秒 (0.0%) 2952.0 b/秒 (0.0%)
绿色 ### 每秒流入量 (单位 Bits )
蓝色 ### 每秒流出量 (单位 Bits )